Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Yaviva

Algemene voorwaarden Yaviva

Artikel 1 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van anders luidende voorwaarden van toepassing op levering van alle goederen en/of diensten van welke aard ook van Yaviva, woonplaats kiezende te (1851 LJ) Heiloo, aan de Stationsweg 51 , hierna te noemen “de verkoper”. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met verkoper overeengekomen te worden.
 1. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, niet zijnde consumenten, die met de verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 1. Onder “goederen”/”het geleverde” wordt in deze voorwaarden verstaan alle goederen in de ruimste zin van het woord alsmede diensten welke door verkoper aan koper worden geleverd.

Artikel 2 OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als aantallen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn exclusief BTW.
 1. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, van de opdracht door de verkoper dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
 1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van verkoper, binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
 1. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van de verkoper binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
 1. Verkoper is gerechtigd alvorens verder uitvoering aan de overeenkomst te geven, van de opdrachtgever zekerheid of gehele dan wel gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.
 1. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van reden te weigeren.
 1. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van aantallen, maten en gewichten in overzichten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 3 VRACHTEN, INVOERRECHTEN, HEFFINGEN EN BELASTINGEN

 1. Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarden dat de prijs/prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de (koop)overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen en belastingen.
 1. Eventuele voor- respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van afscheep/aankomst/aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van koper.

Artikel 4 LEVERING EN RISICO

 1. Binnen Nederland geschiedt de levering franco huis bij zendingen vanaf € 200,00 netto exclusief BTW. Bij zendingen beneden dit bedrag brengt verkoper kosten in rekening voor vracht en behandeling.
 1. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de koper. De wijze van vervoer geschiedt naar keuze van de verkoper.
 1. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
 1. Indien is overeengekomen dat de zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede – zowel kwantitatief als kwalitatief – , niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper.
 1. Wanneer de aflader c.q. vervoerder c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.
 1. Annulering op voormelde gronden brengt mee dat koper geen schadevergoeding zal kunnen vorderen van verkoper.
 1. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

Artikel 5 LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De leveringstermijn is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en schept uitdrukkelijk geen fatale termijn.
 1. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen.
 1. Evenmin is de koper bij overschrijding van de overeengekomen levertijd gerechtigd te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen. Weigert koper niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is de verkoper gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.
 1. Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen eerder te leveren dan de uiterste leveringsdatum.

Artikel 6 AANVAARDING EN RECLAME

 1. De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, gelden de gegevens zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
 1. Reclames omtrent manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. Beschadigingen dienen door de koper tevens op beeldmaterieel te worden vastgelegd, welke beelden aan verkoper verstrekt worden door de koper.
 1. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij verkoper rechtstreeks, binnen vijf dagen na levering van het geleverde, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en verstrekking van het beeldmateriaal.
 1. Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.
 1. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen die aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
 1. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk is uitgesloten.
 1. Indien reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of ander schade dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.
 1. Eventuele verschillen tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen moeten, teneinde geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. Koper dient verkoper binnen vijf dagen na ontvangst van de levering hiervan op de hoogte te brengen.
 1. Indien goederen ontbreken bij de levering, en dit aan verkoper te wijten is, behoudt verkoper het recht om binnen twee weken na ontvangst van bericht van de koper, het ontbrekende gedeelte na te leveren, dan wel de resterende order te annuleren. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt ten gevolge van afwijkingen in de omvang van de levering. Voor zover leveringen zijn gefactureerd doch niet afgeleverd ontvangt de koper een creditnota.

Artikel 7 KWALITEIT, AANSPRAKELIJKHEID

 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. De feitelijke houdbaarheid van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd. Verkoper is niet verder aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren van goederen die buiten wetenschap van verkoper inbreuk maken op intellectuele eigendommen van derden, dan maximaal de waarde van de betreffende goederen.
 1. Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen dan wel door verkoper verstrekte garantiebewijzen verleent verkoper geen andere garanties dan de garantie welke hij van zijn leveranciers/fabrikanten ontvangt en welke garanties overdraagbar zijn.
 1. Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor door de koper geleden schade die het gevolg is van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van verkoper en/of van door hem ingeschakelde derden. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet nakoming van de overeenkomst, gebreke ten aanzien van de wijze van levering van gebrekkige producten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van het vervoer, het lossen, het verstrekken van adviezen etc., behoudens opzet op grove schuld van verkoper.
 1. De termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van een jaar nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.
 1. Indien de verzekeraar van de verkoper om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,00 (zegge: éénduizend euro).
 1. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de koper zich hierbij jegens verkoper deze voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
 1. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel die ontstaat aan het geleverde of aan personen of zaken ten gevolge van het lossen van de goederen. Koper is zich ervan bewust dat het geleverde breekbare materialen kan bevatten. Koper zal daarmee rekening houden met het lossen.
 1. Koper heeft het recht een monster ter keuring voorafgaand aan de bestelling te beoordelen. Indien het monster akkoord is bevonden, heeft de koper geen recht de daarop volgende levering te weigeren indien het monster en de levering overeen komen. Indien de koper afziet van het keuren van een monster komt dit voor risico van de koper.
 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor claims tegen de koper door merkhouders van door verkoper geleverde producten op grond van overeenkomsten van deze merkhouder met de koper.

Artikel 8 OVERMACHT

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 1. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder ander zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door de verkoper als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verkoper of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden en in- en uitvoerbeperkingen dan wel sluiting van landsgrenzen.

Artikel 9 RETOURZENDINGEN

 1. Retourzendingen worden door de verkoper niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper door deze geaccepteerd.
 1. Zo verkoper instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retourzending door de koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.
 1. Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van tenminste 10% van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer administratie- en magazijnkosten.
 1. Het in ontvangst nemen van door de koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens verkoper in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.
 1. Indien conform artikel 6 goederen retour gezonden worden op grond van een gegronde reclame, draagt verkoper zorg voor transport.
 1. Het is niet mogelijk goederen te retourneren indien er sprake is van een onjuiste bestelling door de koper of indien er sprake is van een bestelling van goederen die bij ontvangst niet aan de verwachting van de koper voldoen maar wel overeen stemmen met de bestelling. Dit risico komt voor rekening van de koper.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe de koper, uit welken hoofde ook, jegens verkoper verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en/of te leveren zaken, de tegenprestatie met betrekking tot door verkoper verrichte en/of te verrichten diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door de koper en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.
 1. Indien de koper één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de koper zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de koper geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de koper in verzuim en heeft de verkoper de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die de verkoper op de koper mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
 1. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Deze bepalen beoogt goedenrechtelijke werking. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 1. De verkoper, die zijn recht op eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen, wordt door de koper toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
 1. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door de verkoper zijn voor rekening van koper.

Artikel 11 BETALINGEN

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling bij vooruitbetaling te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere munteenheid overeenkomen tot effectieve betaling waarvan koper alsdan gehouden is. Verkoper kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 1. Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de koper aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de koper met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 1. Door de koper gedane betaling strekken, ongeacht de bestemmingen die de verkoper er aan geeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 1. Onverminderd het vorenstaande is de koper aan de verkoper verschuldigd alle kosten die verkoper maakt tot inning van de aan verkoper verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verkoper om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verkoper voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 1. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts.

Artikel 12 TEKORTSCHIETEN KOPER

 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding een en ander onverminderd het gestelde in artikel 7.

Artikel 13 DIENSTVERLENING

 1. Onverkort het bepaalde in de voorgaande artikelen zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing indien verkoper diensten verleent alsmede het verstrekken van adviezen en assistentie aan of in opdracht van koper.
 1. Verkoper zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met koper schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 zal verkoper koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden voor uitvoering dan wel door overmacht het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening zal worden beïnvloed. Ten aanzien van opdrachten tot dienstverlening heeft verkoper een inspanningsverplichting tot levering van hetgeen is overeengekomen. Er is nimmer sprake van een resultaatsverbintenis.

Artikel 14 INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN EN LEVERINGEN

 1. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is niet van toepassing op overeenkomsten met verkoper.
 1. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van vervoer van internationale leveranties.

Artikel 15 BATTLE OF FORMS

 1. Indien de koper algemene (inkoop)voorwaarden hanteert, worden deze niet door verkoper geaccepteerd en zullen de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren.

Artikel 16 VERJARING

 1. Elke rechtsvordering welke koper uit hoofde van een met de verkoper gesloten overeenkomst heeft, verjaart door het verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 17 AFWIJKING

 1. Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 18 CONVERSIE

 1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van enige bepaling heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 19 GESCHILLEN

 1. Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van verkoper.